സംസ്ഥാനതല സയൻസ് ടാലെന്റ്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ

ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാനതല സയൻസ് ടാലെന്റ്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ 28.12.2019 ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നടക്കാവ് GGHSS ൽ വെച്ച് നടക്കും. റവന്യൂ ജില്ലാതല മത്സരത്തിൽ ആദ്യ 2 സ്ഥാനം നേടിയവർക്കാണ് പങ്കെടുക്കാൻ അർഹത.

No comments:

Post a Comment