അനാഥാലയം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് അനുമതി

കുട്ടികളിൽ ശുഭാത്മകമായ സാമൂഹ്യ ചിന്ത വളർത്തുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരിൽ സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വിദ്യാലയത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള അനാഥാലയം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് DGE അനുമതി നൽകി.

No comments:

Post a Comment