എസ്.എസ്.എൽ.സി ഗൾഫ്, ലക്ഷദ്വീപ് പരീക്ഷാ സെന്റർ: ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ നിയമനത്തിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

2020 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ഗൾഫ്, ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലകളിലെ പരീക്ഷാസെന്ററുകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ നിയമനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഐ എക്‌സാമ്‌സിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കും. https://sslcexam.kerala.gov.in  ലെ  Latest News നു താഴെയുള്ള  Deputy Chief Superintendent (Gulf/ Lakshadweep) എന്ന ലിങ്കിലൂടെ അധ്യാപകർക്ക് 2020 ജനുവരി നാലു വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

No comments:

Post a Comment