ആശയവിനിമയം ഗവ. ഇമെയിൽ മുഖേന

2020 ജനുവരി 1 മുതൽ ഓഫിസുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണമായും ഗവ. ഇമെയിൽ മുഖേനയാക്കാൻ  നിർദേശമുണ്ട്. സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് ഒഫീഷ്യല്‍ മെയില്‍ ഐ.ഡി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഹെല്‍പ്പ് ഫയൽ, ഇത് സംബന്ധിച്ച  സംബനധിച്ച DGE യുടെ സർക്കുലർ എന്നിവ ചുവടെ.

No comments:

Post a Comment