ആശയവിനിമയം

ഓഫിസുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണമായും ഗവ. ഇമെയിൽ മുഖേന ആക്കുന്നത് സംബനധിച്ച DGE യുടെ സർക്കുലർ ചുവടെ.

No comments:

Post a Comment