സുരക്ഷിത വിദ്യാലയം ക്യാമ്പയിൻ - സ്പെഷ്യൽ PTA യോഗം

മദ്യപാനം, മയക്ക്മരുന്ന് ഉപയോഗം, പുകവലി തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ വിപത്തുകൾക്കെതിരെ ബഹുഃ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എന്നിവർ നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി  18 . 1 . 2020 ന് സ്പെഷ്യൽ PTA മീറ്റിംഗ്   ചേരാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ   സ്പെഷ്യൽ PTA മീറ്റിംഗ് അന്ന് ചേരാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അത് 22.1.2020 ന് ചേരണമെന്ന് DGE നിർദേശിച്ചു.  ഈ നിർദേശം AEO / DEO മാർ പ്രഥമാധ്യാപകർക്കു നൽകേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment