2022-23   അധ്യയന വർഷം  ഗവൺമെൻറ്  പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം  നൽകുന്നതിന് അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ..അപേക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022  തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  കൂടാതെ 1/4/2022,1/5/2022,1/6/2022  എന്നീ തീയതികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകളും  നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022 തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ  സർക്കുലർ താഴെ ചേർക്കുന്നു ..


സർക്കുലർ ..പ്രൊമോഷൻ  പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകൻ 2022-23...Cklick here... 

.

No comments:

Post a Comment