2022-23   അധ്യയന വർഷം  ഗവൺമെൻറ്  പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം  നൽകുന്നതിന് അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ..അപേക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022  തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  കൂടാതെ 1/4/2022,1/5/2022,1/6/2022  എന്നീ തീയതികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകളും  നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022 തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ  സർക്കുലർ താഴെ ചേർക്കുന്നു ..


സർക്കുലർ ..പ്രൊമോഷൻ  പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകൻ 2022-23...Cklick here... 

.

1 comment:

  1. While severe competition is occurring abroad, the revenue for Korean social on line casino games is exhibiting a sluggish 우리카지노 쿠폰 upward pattern, as Anipang Go-Stop joins the cell competition of Netmarble, Hangame and Neowiz. In 2011, there was a giant push to chill out playing legal guidelines and to make playing extra accessible Koreans. With every group playing in} 144 games in the common season, lots of|there are many} betting alternatives. The KBO League culminates in its championship sequence, identified as|often identified as} the KBO Korean Series. The high five teams advance to a stepladder playoff system that includes a wild card game, semi-playoffs, playoffs, and a best of seven sequence for the title.

    ReplyDelete