സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സെക്രെട്ടറിയുടെ  26-10-2022ലെ  KS SC/E1/3163/2022 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം  ലഭ്യമാക്കിയ  2022-24 വർഷത്തെ ഡി എൽ എഡ്  കോഴ്സ് സ്പോർട്സ് ക്വോട്ട പ്രേവേശനത്തിനായുള്ള പുതുക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് താഴെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ  31-10-2022 രാവിലെ  11.30നു കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ വച്ചു  നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ എല്ലാ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരാകേണ്ടതാണ് ...

സ്പോർട്സ് ക്വോട്ട പ്രേവേശനത്തിനായുള്ള പുതുക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്..Click here...

No comments:

Post a Comment