കണ്ണൂർ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ ആയി ശ്രീമതി അംബിക എ. പി  ചാർജ് എടുത്തു.

No comments:

Post a Comment